ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙO

1.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ιστοσελίδας αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας http://www.aerioattikis.gr (εφεξής καλουμένης η «Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερόμενους (εφεξής οι «Χρήστες») από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε η οποία εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής, επί της  Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 και Σερρών αρ. 11, με Α.Φ.Μ. 997104531 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, (εφεξής η «Εταιρεία»).

1.2. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης κάθε φορά που κάνει χρήση της Ιστοσελίδας επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων στο παρόν Όρων. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ως αυτοί ισχύουν. Τεκμαίρεται έτσι ότι έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

1.3. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας, δηλαδή (α) τους απλούς Χρήστες (εφεξής οι «Επισκέπτες»), οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής ανάγνωσης, ακρόασης και θέασης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, καθώς και δυνατότητα να επικοινωνούν με την Εταιρεία και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και παιχνίδια, και (β) τους εγγεγραμμένους Χρήστες (εφεξής οι «Εγγεγραμμένοι Χρήστες»), οι οποίοι έχοντας συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name), διατηρούν τις δυνατότητες που έχουν οι Επισκέπτες και επιπλέον έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις όποιες προσωποποιημένες Υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η Εταιρεία.

1.4. Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς. Οι Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην προβαίνουν σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία της και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση της.

1.5. Οι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τη παρούσα ρήτρα και να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο των παρόντων Όρων. Επιπλέον, οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία της Εταιρείας ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

2.1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε  24ωρη βάση, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

2.2. Η Εταιρεία στοχεύει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να τη διακόψει επ’ αόριστον. Η Εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει υλικό της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.

2.3. Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι Χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.1. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές, πλατφόρμα παιχνιδιών, κείμενα, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων και εν γένει στοιχείων της Ιστοσελίδας (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο ούτε από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

3.2. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική - ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

3.3. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία και τα τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζεται αναφορικά με τη λειτουργία και τη χρήση της Ιστοσελίδας, διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες, τους διακριτικούς τίτλους, το λογισμικό της Ιστοσελίδας, τις πληροφορίες, και το υλικό που παρέχεται μέσω αυτής και τη μορφή τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των οποίων η Εταιρεία ή/και οι τρίτοι που συνεργάζονται με αυτή κατά τα ανωτέρω, είναι οι νόμιμοι δικαιούχοι. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος της για την παραβίαση των ως άνω δικαιωμάτων.

3.4. Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτα πρόσωπα, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.

3.5. Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, ανεκχώρητη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, και θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

3.6. Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας. 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

4.1. Οι Χρήστες δύνανται να αναρτήσουν δικό τους Περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά, απόψεις, πληροφορίες, μηνύματα, φωτογραφίες δεδομένα, οπτικοακουστικό υλικό (εφεξής το «Περιεχόμενο Χρηστών»).

4.2. Το Περιεχόμενο Χρηστών λογίζεται ως μη εμπιστευτικό και απαλλαγμένο από κάθε είδους δικαιώματα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αντιγράφει, αναπαράγει, εμφανίζει, διανέμει, δημοσιεύει ή/και μεταδίδει το Περιεχόμενο Χρηστών, εν όλω ή εν μέρει, και χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, να δημιουργεί παράγωγα έργα ή να ενσωματώνει το Περιεχόμενο Χρηστών σε άλλα έργα, καθώς και να υποπαραχωρεί άδειες εκμετάλλευσης του Περιεχομένου Χρηστών.

4.3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το Περιεχόμενο Χρηστών. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι υπέχει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων λόγω του περιεχομένου που αναρτά στην Ιστοσελίδα.

4.4. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι κάθε άποψη, σχόλιο, κείμενο, πληροφορία και γενικότερα Περιεχόμενο Χρήστη εκφράζει αποκλειστικά τις σκέψεις, τις απόψεις και την αισθητική του Χρήστη και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία, η οποία και αποποιείται εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν απορρέει από Περιεχόμενο Χρήστη ρητώς επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

5.1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι (α) δεν θα προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων (αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και δε θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, (β) δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (γ) δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων, (δ) δε θα δημοσιεύσουν υλικό που θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, και (ε) δε θα παραπλανήσουν ή ζημιώσουν με κανέναν τρόπο την Εταιρεία. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Εταιρεία, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει Περιεχόμενο Χρηστών, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

5.2.  Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες.

5.3. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

5.4. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή επηρεάσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.

5.5. Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας και οποιασδήποτε υπηρεσίας που συνδέεται με την Ιστοσελίδα και παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των Χρηστών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών για σκοπούς διαφήμισης. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, δεν κοινοποιεί, δεν γνωστοποιεί και δεν διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα των Χρηστών χωρίς τη συγκατάθεση αυτών. Οι Χρήστες (και κατά περίπτωση οι γονείς/ κηδεμόνες/ή και νόμιμα ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) αναγνωρίζουν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και συναινούν στη δημιουργία του αρχείου και στη συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ των στοιχείων αυτών.

6.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών από τα οποία δεν προσδιορίζονται οι Χρήστες [(τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ)] ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης, την ορθότερη παρουσίαση της Ιστοσελίδας καθώς και την ευκολότερη πλοήγηση του Χρήστη, μέσω της αναγνώρισής του όταν συνδέεται με το όνομα χρήστη του (user name) όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Επιπλέον με την ως άνω τεχνολογία η Εταιρεία δύναται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας.

6.3. Ο Χρήστης δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να προειδοποιείται για τη χρήση cookies και να επιτρέπει ή όχι τη χρήση αυτών. Σε περίπτωση που κάνει την εν λόγω ρύθμιση και επιλέξει να μην αποδεχτεί τη χρήση των cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μη μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

6.4. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ελλάδας. Η Εταιρεία δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας η οποία μπορεί να απαιτήσει τη διαβίβαση των δεδομένων των Χρηστών.

6.5. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Ωστόσο, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών, ούτε μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Μόλις η Εταιρεία λάβει τα δεδομένα αυτά, θα χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψει κατά το δυνατόν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

6.6.ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τρίτους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του  http://www.aerioattikis.gr/, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

6.7. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που παρέχουν οι Χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθ. 11 (Δικαίωμα ενημέρωσης), αρθ.12 (Δικαίωμα Πρόσβασης) και αρθ.13 (Δικαίωμα Αντίρρησης) του Ν. 2472/1997 απευθυνόμενοι στη διεύθυνση της Εταιρείας Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 και Σερρών αρ. 11 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  info@aerioattikis.gr και pressoffice@aerioattikis.gr.

6.8. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει, να συλλέγει και να εκμεταλλεύεται τα στοιχεία των ψηφοφοριών, ερευνών, συζητήσεων και διαγωνισμών, τα οποία μαζί με τα πορίσματα των ως άνω ενεργειών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

COOKIES

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.aerioattikis.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

8.1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

8.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

9.1. Οι χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Εκτός αν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρίας κα των Χρηστών και στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από το εφαρμοστέο δίκαιο η Εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο αυτής «ως έχει» και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρία δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυφών ή άλλων ελαττωμάτων ακρίβειας ή απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη.

9.2 Η Εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για: α) λάθη, ανακρίβειες, β) οποιαδήποτε ζημία (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκληθεί από την χρήση της ιστοσελίδας, γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, δ) ιούς, Trojan horses που μπορεί να μεταδοθούν από την ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε ζημία που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

10.1. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

11.1. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

12.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

12.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και πληροφοριών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

12.3. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.

12.4. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, αρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

12.5. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 

MAP - HTML container