• Θέματα Σύμβασης Προμήθειας Αερίου

  • Τι είναι η Σύμβαση Προμήθειας;

   Είναι η Σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και του πελάτη με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου και περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της τους γενικούς όρους της Σύμβασης Προμήθειας, τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο υπηρεσιών και τιμών φυσικού αερίου, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη, πάντα σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία.

  • Πότε ενεργοποιείται η Σύμβαση Προμήθειας;

   Η Σύμβαση Προμήθειας θα ενεργοποιείται από και δια της ενεργοποίησης της Σύμβασης Σύνδεσης* και της χορήγησης κωδικού ΗΚΑΣΠ, ενώ η τιμολόγησή σας θα ξεκινά από την ημερομηνία ενεργοποίησης του Σημείου Παράδοσης. Ο Πελάτης θα ειδοποιείται για τα σχετιζόμενα με τη Σύμβαση Σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο από την οικεία ΕΔΑ.

   * Σύμβαση Σύνδεσης είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της οικείας Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) και του κυρίου του ακινήτου που χρησιμοποιεί ο πελάτης, ή του νόμιμου κατόχου του, ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, μετά την αποδοχή (έγκριση) από την πρώτη της Αίτησης Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που εμπεριέχονται σε αυτήν

  • Ποιά είναι η διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου;

   Η Σύμβαση για τους οικιακούς καταναλωτές και τους μικρούς επαγγελματίες έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους. Με τη λήξη ενός έτους η Σύμβαση ανανεώνεται αυτομάτως για αόριστο διάστημα.

   Ειδικά για τους μεγάλους εμπορικούς και μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, η διάρκεια της Σύμβασης καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας.

  • Μπορώ να καταγγείλω την Σύμβαση όποτε θέλω; Σε ποιες περιπτώσεις;

   Μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση οποτεδήποτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας προς την Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ειδικά στην περίπτωση αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων της Σύμβασης Προμήθειας μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση εντός 30 ημερών από τότε που λάβει γνώση της αύξησης του τιμολογίου παροχής ή τροποποίησης των όρων αυτής.

  • Τι γίνεται μετά τη λήξη της Σύμβασης; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας και ποιες οι υποχρεώσεις της Φυσικό Αέριο Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας;

   Μετά τη λήξη της Σύμβασης Παροχής φυσικού αερίου με οποιονδήποτε τρόπο θα πρέπει:
   1. Να σταματήσετε την κατανάλωση φυσικού αερίου από την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης.
   2. Η Εταιρία να σας ειδοποιήσει σχετικά με όλα τα ποσά που οφείλεται στην Εταιρεία καθώς και για τα ποσά που οφείλει η Εταιρεία σε εσάς, σε σχέση με το ποσό που καταθέσατε ως Εγγύηση.
   3. Θα πρέπει να καταβάλετε τυχόν οφειλόμενα ποσά στην Εταιρεία για κατανάλωση, χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής σας και την κείμενη νομοθεσία.