Επεξεργασία ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Ι.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (εφεξής «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (πώληση φυσικού αερίου και ρεύματος), κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Ι. Τα δεδομένα που συλλέγουμε:

α) ∆εδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, Α∆Τ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως.

β) ∆εδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.

γ) ∆εδομένα φορολογικής χρήσης (ΑΦΜ)

δ) ∆εδομένα από τη λειτουργία της συμβάσεως (-εων) του Πελάτη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τη χρήση των προϊόντων που του έχουν χορηγηθεί.

ε) ∆εδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τη δημιουργία προφίλ του Πελάτη.

στ) ∆εδομένα τα οποία αφορούν στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πελάτη, οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.

ΙΙ. Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τον Πελάτη ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

ΙΙΙ. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη συναλλακτικής σχέσεως, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς:

α) Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του, για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νομίμων υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

β) Την κατάρτιση συμβάσεως με τον Πελάτη, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον Πελάτη.

γ) Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλει ο Πελάτης (όπως, ενδεικτικώς, για αίτημα ρυθμίσεως της οφειλής του) και την εξέτασή του από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

δ) Τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ε) Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

στ) Την επικοινωνία με τον Πελάτη, στο πλαίσιο εκτελέσεως συμβάσεως για την ενημέρωσή του σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ του παρέχει, τις δυνατότητες, χαρακτηριστικά και εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεως του Πελάτη από την παρεχόμενη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της ή/και των περαιτέρω επιθυμιών ή απαιτήσεων του Πελάτη, για σκοπούς εξυπηρετήσεως εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ζ) Την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιριών ή τρίτων, σε υφιστάμενο ή και δυνητικό Πελάτη, εφόσον υπάρχει, όπου συντρέχει περίπτωση, ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του.

 IV. Aποδέκτες των δεδομένων

α) Οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της συμβάσεως (-εων) που υπογράφει ο Πελάτης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν (- ές), καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο,

β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρίες τηλεφωνικής υποστηρίξεως - ενημερώσεως (call centers), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εταιρίες φυλάξεως και διαχειρίσεως αρχείων, εταιρίες ερευνών αγοράς, διαφημίσεως και προωθήσεως προϊόντων για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εταιρίες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληρωμών, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

γ) Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

V. Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Σε περίπτωση συνάψεως συμβάσεως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η τελευταία τηρεί προσωπικά δεδομένα του Πελάτη έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων, ήτοι για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής συμβάσεως με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν Εταιρία, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον Πελάτη, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Σε περίπτωση μη καταρτίσεως εν τέλει συναλλακτικής σχέσεως, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα τηρούνται για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή αυτών, στο πλαίσιο υποβολής οικείας αιτήσεως (κατά νόμο χρόνος παραγραφής των τυχόν αξιώσεων με βάση την εξωσυμβατική ευθύνη). Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τηρήσεως των δεδομένων από τον νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως. Τα συμβατικά έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του Πελάτη, στα οποία έχουν καταχωρισθεί προσωπικά δεδομένα, δύνανται, μετά την πάροδο πενταετίας, κατ’ επιλογήν της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, να τηρούνται πλέον σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

VI. Δικαιώματα Πελάτη/Άσκηση αυτών

 Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).

β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της συμβάσεως, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συμβάσεως ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με το υπό ΙΙΙ. ανωτέρω αναφερόμενο.

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VI δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να στείλει:

E-mail στο contact-DPO@aerioattikis.gr ή

Fax στο 210-3406060 ή

Επιστολή στην διεύθυνση: “Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας Λεωφόρος  Κηφισίας 7, 115 23 Αμπελόκηποι” με θέμα “Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων” συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς του και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό συμβολαίου του.

Ακόμα, διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr) .

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

VII. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα του Πελάτη;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος  Κηφισίας 7, 115 23 Αμπελόκηποι Αθήνα TΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30 210 3406000 Email: contact-DPO@aerioattikis.gr