Αγαπητοί καταναλωτές,

σας ενημερώνουμε ότι τα καταστήματα εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας  θα παραμείνουν κλειστά στις 4/12.

  

Αγαπητοί καταναλωτές,

σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημα εξυπηρέτησης καταναλωτών, Αμερικής 11, Αθήνα, θα παραμείνει κλειστό 13-17/8/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2018,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, επί της Λεωφ. Κηφισίας 7 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 02-01-2017 ΕΩΣ 31-12-2017, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 02-01-2017 ΕΩΣ 31-12-2017.

3. ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥΣ.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

5. ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.

6. ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. H κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Αν κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, θα συνέλθει 1η επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η  Ιουλίου 2018 και ώρα 9:00 πμ στον ίδιο τόπο χωρίς νεότερη πρόσκληση.


Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος του ΔΣ

 

 

 

 

Αθήνα, 20/3/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προνομιακή ρύθμιση υπέρ των καταναλωτών που διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Βάσει του ν.3345/2005 ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθεί στον οικείο Δήμο, μαζί με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά προς τον οικείο Δήμο:

1.Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή νόμιμου εκπροσώπου, περί μη χρήσης του ακινήτου.

2.Βεβαίωση από το τοπικό γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου

Πληροφορίες για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των τοπικών γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στην ιστοσελίδα: http://www.deddie.gr/el/upiresies/simeia-eksupiretisis

 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα στον Νομό Αττικής και προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, συνιστούμε στους καταναλωτές φυσικού αερίου που το χρησιμοποιούν για θέρμανση ή παροχή ζεστού νερού να προβούν στις κάτωθι προληπτικές ενέργειες προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις σωληνώσεις νερού (έλλειψη ζεστού νερού).

Πιο συγκεκριμένα, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας:

Να διατηρούν μία χαμηλή αλλά συνεχή ροή νερού στις σωληνώσεις νερού του ακινήτου τους

Να απευθύνονται στον εγκαταστάτη/υδραυλικό της εγκατάστασής τους για τον έλεγχο αυτής

Να ακολουθούν τις οδηγίες του εγκαταστάτη/υδραυλικού για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στις σωληνώσεις νερού του ακινήτου τους

Επισημαίνεται  ότι  οι εγκαταστάτες /υδραυλικοί  της  αγοράς  είναι οι καθ’ύλην αρμόδιοι για την παροχή οδηγιών ή την οποιαδήποτε παρέμβαση στη λειτουργία των  υδραυλικών  εγκαταστάσεων  των  ακινήτων  σχετικά  με  οποιοδήποτε  ζήτημα παρουσιαστεί στην παροχή ζεστού νερού λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Με αυτά τα απλά προληπτικά βήμα τα, οι καταναλωτές φυσικού αερίου θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ξέγνοιαστα αδιάκοπη ζεστασιά και άφθονο ζεστό νερό!

Οι νομοθετικές αλλαγές για την διευκόλυνση εγκατάστασης αυτόνομης θέρμανσης

Ενόψει της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό δίκαιο και πρακτική σε  ό,τι αφορά  στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής  απόδοσης  εισήχθησαν  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  διατάξεις για  τη διευκόλυνση εγκατάστασης  αυτόνομων  συστημάτων  θέρμανσης  φυσικού αερίου. Με πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η πρόσβαση σε φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός -Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α241/23.12.2016), στο άρθρο 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας  2012/27/ΕΕ)  προστέθηκε  η  ακόλουθη παράγραφος  8: «Για  την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια  ανεγερθούν  μετά  την  έναρξη  εφαρμογής  αυτού,  δεν  απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».

Όπως προκύπτει βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου, η τοποθέτηση αυτόνομης μονάδας  θέρμανσης  σε διαμέρισμα  πολυκατοικίας ή  η  αυτονόμηση διαμερίσματος από  την  κεντρική ανεξαρτήτως  καυσίμου θέρμανση, δεν προϋποθέτει προηγούμενη  έγκριση  ή  απόφαση  οργάνου (γενική συνέλευση πολυκατοικίας) ή  ενημέρωση  ή  άδεια  άλλης  αρχής  ή  φορέα (προηγούμενη ενημέρωση πολεοδομίας κλπ.),  πέραν  της  άδειας  χρήσης  της  εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από τις αρμόδιες ΕΔΑ.

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των κοινόχρηστων δαπανών κατόπιν αποσύνδεσης  από  το  κεντρικό  σύστημα  θέρμανσης  και εγκατάστασης αυτόνομης  μονάδας φυσικού  αερίου, οι  διατάξεις του άρθρου39  του  Ν. 4447/2016 σε συνδυασμό με το ΠΔ 420/1987 και το ΠΔ 27/1985,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ορίζουν ότι« Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό  σχέσεων  των  συνιδιοκτητών  του  κτιρίου ιδιοκτησίες  οι  οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 και διαθέτουν  ανεξάρτητη  μόνιμη  εγκατάσταση  θέρμανσης  με  χρήση  αερίων καυσίμων δεν επιβαρύνονται ούτε με δαπάνες λειτουργίας ούτε με έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης [...]».

Οι πρόσφατες  ρυθμίσεις θα συμβάλουν σημαντικά  στη  προστασία  του περιβάλλοντος  και στην  άρση  γραφειοκρατικών  και  άλλων  διαδικαστικών εμποδίων που δυσχέραιναν μέχρι σήμερα την επαρκή και περιβαλλοντικά φιλική θέρμανση χιλιάδων νοικοκυριών και την πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου.

2017
2018